Овърдрафт

Овърдрафт

Промоционални лихвени условия до 30.06.2019 г.

Защо овърдрафт от Алианц Банк?
 • Възможност за краткосрочен заем, обезпечен с Вашите бъдещи доходи.
 • Заплащате лихва само върху използваната част от кредита.
 • Разполагате с допълнителни средства по международна дебитна карта по всяко време.
 • Вие избирате по каква международна карта да получите овърдрафта - Master Card или Visa.
 • Овърдрафтът се отпуска и погасява в лева.

 

Размер на овърдрафта

до 5 000
лева

Лихва

от 9.40 %
до 11.40 % плаващ лихвен процент

Изчисли своя овърдрафт

Размер на овърдрафта

ГПР
- %
Обща дължима сума лв.

Забележка:

Настоящото не представлява оферта и няма задължаващ характер както за Вас, така и за Алианц Банк България АД. Банката взема решение за отпускане на кредит и определя индивидуалните условия по него в зависимост от кредитния рейтинг на клиента и изискванията за кредитоспособност.

Какво друго?

 • Разплащателен пакет Алианц Старт или Алианц Старт +
 • SMS известяване при движение по сметката
 • Безплатно издаване на международна дебитна карта
 • Интернет и мобилно банкиране

И още...

 • Посочените условия са валидни при превод на работна заплата за срока на кредита.
 • Лихвата по кредита е променлива и се определя като сбор от фиксирана надбавка и референтен лихвен процент (РЛП). Методика за определяне на РЛП на Алианц Банк България АД.